เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลดอนเขือง
โทร : 081-964-7813
(นางสาวอรนุช ศรีเข่ง)
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
โทร : 098-1029859
(นางสาวนิตยา ช่างสอน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-8791462
(นางสาวมนัสชนก โกสิงห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-3434038
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-7687887
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 088-5503568
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-4280398


× เทศบาลตำบลดอนเขือง