เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group สำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวนิตยา ช่างสอน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาววิไลวัลย์ ภูวิเลิศ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายบูรชัย นัดทะยาย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายขนะชัย สีแสด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางรุ่งนภา ยนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวเกศรา เพลงสา)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(นายวัฒนา ขันประมาณ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายสายัน พรมชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายกิตติ หลินภู)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเด่นชัย เกลี้ยงไธสง)
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยา เริ่มรักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายหัตรา แก้วกุล
พนักงานดับเพลิง
นายอนุพล ประทาพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายะวัชชัย รักษาแสง
พนักงานดับเพลิง
นายบุญเส็ง จันทร์เต็มดวง
พนักงานดับเพลิง
นายสุรชัย แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายสงกรานต์ แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง