เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายบริหาร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายศักดิ์ชัย กาสินพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 083-3616699
นายบุบผา ทับทิม
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 080-2291943
นายหนูพันธ์ ยันตะพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 083-4087090
นายพิชัยยุทธ นามแสน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 093-3243082
group ฝ่ายนิติบัญัติ
นายธนวัฒน์ สุทธิอาจ
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นางวาสนา ต่ำกลาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายฉัตรมงคล คิดโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายบุญโฮม เสนาชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายชาติ ชุติกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายแสวง อุปโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายอัมไพร ภูผานม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายสุรคนธ์ ยอดแสงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายปราโมช สิทธิพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นางมลิวรรณ ทุมประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นางกาญจนา ทีนคร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายวิรุทธ์ เริ่มรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวอรนุช ศรีเข่ง)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลดอนเขือง
โทร : 098-1029859
(นางสาวอรนุช ศรีเข่ง)
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
โทร : 098-1029859
(นางสาวนิตยา ช่างสอน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-8791462
(นางสาวมนัสชนก โกสิงห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-3434038
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080-7687887
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 088-5503568
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-4280398
group สำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวนิตยา ช่างสอน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาววิไลวัลย์ ภูวิเลิศ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายบูรชัย นัดทะยาย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสถาพร ทุมปัดชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางรุ่งนภา ยนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวเกศรา เพลงสา)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(นายวัฒนา ขันประมาณ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายสายัน พรมชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายกิตติ หลินภู)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเด่นชัย เกลี้ยงไธสง)
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยา เริ่มรักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายหัตรา แก้วกุล
พนักงานดับเพลิง
นายอนุพล ประทาพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายะวัชชัย รักษาแสง
พนักงานดับเพลิง
นายบุญเส็ง จันทร์เต็มดวง
พนักงานดับเพลิง
นายสุรชัย แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายสงกรานต์ แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง

group กองคลัง
(นางสาวมนัสชนก โกสิงห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวสรัญญา อินทร์คำน้อย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นางณิชณฐินี วิมลกุลทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอุไรวรรณ ยันตะพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางอรสา การุญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
group กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายทวีเดช คูณอาจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายประวิน รักษาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายสิทธิชัย เชื้อกุณะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายถนอมศักดิ์ เริ่มรักษ์)
ช่างไม้
(นายพิสมัย ยันตะพันธ์)
ช่างปูน
(นายแสงไกร โพธิ์คำ)
คนสวน
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นางสาวจีราภรณ์ โคตรเครื่อง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(นายสมพร ยันตะพันธ์)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวชิระ กอธวัช)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวิมาน พันธะสา)
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมสัก แสนโคตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาทิตย์ แสนอินทร์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมพัต แก้วกุล)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบญุจันทร์ กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทองมี บุญตาวัน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายณรงค์ชัย กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายวงศ์กรด พานวงศ์)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
group กองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางนุสพร แสนมิตร)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวเทียนทอง พรมจรรย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ว่าง)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
นางเพชรนภารัตส์ ชื่นตา
ครู (คศ.1)
(นางสาวจรรยา ศีลจรรยา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวนภาวรรณ กองธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุติมา แผลงฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร
ผู้ดูแลเด็ก
(นายอุบล แสนโคตร)
ผู้ช่วยนักวิชาการ คอมพิวเตอร์
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(นางสาวอรนุช ศรีเข่ง)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
(นางสาวสุพรรษา ช่างสอน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ