เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
group ฝ่ายบริหาร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายศักดิ์ชัย กาสินพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายศักดิ์ชัย กาสินพิลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายบุญมา อุปโคตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายบุญมา อุปโคตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นางบุญถม ยันตะพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นางบุญถม ยันตะพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายนพดล กมลพิศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
นายนพดล กมลพิศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
group ฝ่ายนิติบัญัติ
นายบุญโฮม เสนาชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายบุญโฮม เสนาชัย
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายปราโมช สิทธิพรหม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายปราโมช สิทธิพรหม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายฉัตรมงคล คิดโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายฉัตรมงคล คิดโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายธนวัฒน์ สุทธิอาจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายธนวัฒน์ สุทธิอาจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายชาติ ชุติกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายชาติ ชุติกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายแสวง อุปโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายแสวง อุปโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายอัมไพร ภูผานม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายอัมไพร ภูผานม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายสุรคนธ์ ยอดแสงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายสุรคนธ์ ยอดแสงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นางวาสนา ต่ำกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นางวาสนา ต่ำกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นางมลิวรรณ ทุมประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นางมลิวรรณ ทุมประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นางกาญจนา ทีนคร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นางกาญจนา ทีนคร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายวิรุทธ์ เริ่มรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายวิรุทธ์ เริ่มรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
group หัวหน้าส่วนราชการ
(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
(ว่าง)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
(นายประทีป สุทธิอาจ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
(นายประทีป สุทธิอาจ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
นางสาวนิตยา ช่างสอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวนิตยา ช่างสอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุพักตร์ คูณอาจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุพักตร์ คูณอาจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
group สำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวนิตยา ช่างสอน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวนิตยา ช่างสอน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางสาววิไลวัลย์ ภูวิเลิศ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาววิไลวัลย์ ภูวิเลิศ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นายบูรชัย นัดทะยาย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นายบูรชัย นัดทะยาย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสถาพร ทุมปัดชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสถาพร ทุมปัดชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางรุ่งนภา ยนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางรุ่งนภา ยนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวเกศรา เพลงสา)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(นางสาวเกศรา เพลงสา)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(นายวัฒนา ขันประมาณ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายวัฒนา ขันประมาณ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายสายัน พรมชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสายัน พรมชย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายกิตติ หลินภู)
พนักงานขับรถยนต์
(นายกิตติ หลินภู)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเด่นชัย เกลี้ยงไธสง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเด่นชัย เกลี้ยงไธสง)
พนักงานขับรถยนต์
นายสุริยา เริ่มรักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายสุริยา เริ่มรักษ์
พนักงานดับเพลิง
นายหัตรา แก้วกุล
พนักงานดับเพลิง
นายหัตรา แก้วกุล
พนักงานดับเพลิง
นายอนุพล ประทาพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายอนุพล ประทาพันธ์
พนักงานดับเพลิง
นายะวัชชัย รักษาแสง
พนักงานดับเพลิง
นายะวัชชัย รักษาแสง
พนักงานดับเพลิง
นายบุญเส็ง จันทร์เต็มดวง
พนักงานดับเพลิง
นายบุญเส็ง จันทร์เต็มดวง
พนักงานดับเพลิง
นายสุรชัย แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายสุรชัย แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายสงกรานต์ แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายสงกรานต์ แสนโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายวิชัย ไชยรบ
พนักงานจ้างเหมา
นายวิชัย ไชยรบ
พนักงานจ้างเหมา
group กองคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวสรัญญา อินทร์คำน้อย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นางสาวสรัญญา อินทร์คำน้อย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นางณิชณฐินี วิมลกุลทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางณิชณฐินี วิมลกุลทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอุไรวรรณ ยันตะพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางอุไรวรรณ ยันตะพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางอรสา การุญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางอรสา การุญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
group กองช่าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
นักบริหารงานช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
นักบริหารงานช่าง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายธนเสฏฐ์ ราชโสภา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายธนเสฏฐ์ ราชโสภา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายทวีเดช คูณอาจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายทวีเดช คูณอาจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายประวิน รักษาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายประวิน รักษาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายสิทธิชัย เชื้อกุณะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายสิทธิชัย เชื้อกุณะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายถนอมศักดิ์ เริ่มรักษ์)
ช่างไม้
(นายถนอมศักดิ์ เริ่มรักษ์)
ช่างไม้
(นายพิสมัย ยันตะพันธ์)
ช่างปูน
(นายพิสมัย ยันตะพันธ์)
ช่างปูน
(นายแสงไกร โพธิ์คำ)
คนสวน
(นายแสงไกร โพธิ์คำ)
คนสวน
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นางสาวจีราภรณ์ โคตรเครื่อง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจีราภรณ์ โคตรเครื่อง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(นายสมพร ยันตะพันธ์)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายสมพร ยันตะพันธ์)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวชิระ กอธวัช)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวชิระ กอธวัช)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวิมาน พันธะสา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายวิมาน พันธะสา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทนงศักดิ์ ไชยรบ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทนงศักดิ์ ไชยรบ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมสัก แสนโคตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมสัก แสนโคตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาทิตย์ แสนอินทร์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาทิตย์ แสนอินทร์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมพัต แก้วกุล)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมพัต แก้วกุล)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบญุจันทร์ กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบญุจันทร์ กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทองมี บุญตาวัน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทองมี บุญตาวัน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายณรงค์ชัย กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายณรงค์ชัย กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายวงศ์กรด พานวงศ์)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
(นายวงศ์กรด พานวงศ์)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
group กองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
นักบริหารงานการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
นักบริหารงานการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวเทียนทอง พรมจรรย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวเทียนทอง พรมจรรย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวทัศนีย์ อุปโคตร)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวทัศนีย์ อุปโคตร)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางมลฤดี ไชยรบ)
ครู
(นางมลฤดี ไชยรบ)
ครู
(นางสาวจรรยา ศีลจรรยา)
ครู
(นางสาวจรรยา ศีลจรรยา)
ครู
(นางสาวนภาวรรณ กองธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนภาวรรณ กองธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุติมา แผลงฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุติมา แผลงฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
(นายอุบล แสนโคตร)
ผู้ช่วยนักวิชาการ คอมพิวเตอร์
(นายอุบล แสนโคตร)
ผู้ช่วยนักวิชาการ คอมพิวเตอร์
นางสาวปรียาพร แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรียาพร แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(นายประทีป สุทธิอาจ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
(นายประทีป สุทธิอาจ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนเขือง
(นางสาวสรัญญา อินทร์คำน้อย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นางสาวสรัญญา อินทร์คำน้อย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407