messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายนิติบัญัติ
นายธนวัฒน์ สุทธิอาจ
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นางวาสนา ต่ำกลาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
นายฉัตรมงคล คิดโสดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายบุญโฮม เสนาชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายชาติ ชุติกรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายแสวง อุปโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายอัมไพร ภูผานม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายสุรคนธ์ ยอดแสงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นายปราโมช สิทธิพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นางมลิวรรณ ทุมประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2
นางกาญจนา ทีนคร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 1
นายวิรุทธ์ เริ่มรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเขือง
เขต 2

× เทศบาลตำบลดอนเขือง