เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวเทียนทอง พรมจรรย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวทัศนีย์ อุปโคตร)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(ว่าง)
ครู
(นางสาวจรรยา ศีลจรรยา)
ครู
(นางสาวนภาวรรณ กองธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุติมา แผลงฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
(นายอุบล แสนโคตร)
ผู้ช่วยนักวิชาการ คอมพิวเตอร์
นางสาวปรียาพร แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ