messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางนุสพร แสนมิตร)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวเทียนทอง พรมจรรย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(ว่าง)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
นางเพชรนภารัตส์ ชื่นตา
ครู (คศ.1)
(นางสาวจรรยา ศีลจรรยา)
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวนภาวรรณ กองธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุติมา แผลงฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร
ผู้ดูแลเด็ก
(นายอุบล แสนโคตร)
ผู้ช่วยนักวิชาการ คอมพิวเตอร์
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

× เทศบาลตำบลดอนเขือง