เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 55
group กองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
นักบริหารงานการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
นักบริหารงานการศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางชัชฎา ศรีทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวเทียนทอง พรมจรรย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวเทียนทอง พรมจรรย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวทัศนีย์ อุปโคตร)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางสาวทัศนีย์ อุปโคตร)
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ
(นางมลฤดี ไชยรบ)
ครู
(นางมลฤดี ไชยรบ)
ครู
(นางสาวจรรยา ศีลจรรยา)
ครู
(นางสาวจรรยา ศีลจรรยา)
ครู
(นางสาวนภาวรรณ กองธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวนภาวรรณ กองธรรม)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุติมา แผลงฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุติมา แผลงฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
(นายอุบล แสนโคตร)
ผู้ช่วยนักวิชาการ คอมพิวเตอร์
(นายอุบล แสนโคตร)
ผู้ช่วยนักวิชาการ คอมพิวเตอร์
นางสาวปรียาพร แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปรียาพร แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407