messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
(นางสาวมนัสชนก โกสิงห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวสรัญญา อินทร์คำน้อย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นางณิชณฐินี วิมลกุลทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอุไรวรรณ ยันตะพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางอรสา การุญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

× เทศบาลตำบลดอนเขือง