เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 135
group กองคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสุพักตร์ คูณอาจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวสรัญญา อินทร์คำน้อย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นางสาวสรัญญา อินทร์คำน้อย)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้
(นางณิชณฐินี วิมลกุลทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางณิชณฐินี วิมลกุลทรัพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางอุไรวรรณ ยันตะพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางอุไรวรรณ ยันตะพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางอรสา การุญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางอรสา การุญ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407