เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนเขือง เลขที่ 5246 หมู่ 10 บ้านดอนเขือง ถนนนิตโย ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นางสาวจีราภรณ์ โคตรเครื่อง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจีราภรณ์ โคตรเครื่อง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(นายสมพร ยันตะพันธ์)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายสมพร ยันตะพันธ์)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวชิระ กอธวัช)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวชิระ กอธวัช)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวิมาน พันธะสา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายวิมาน พันธะสา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทนงศักดิ์ ไชยรบ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทนงศักดิ์ ไชยรบ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมสัก แสนโคตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมสัก แสนโคตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาทิตย์ แสนอินทร์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาทิตย์ แสนอินทร์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมพัต แก้วกุล)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมพัต แก้วกุล)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบญุจันทร์ กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบญุจันทร์ กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทองมี บุญตาวัน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทองมี บุญตาวัน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายณรงค์ชัย กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายณรงค์ชัย กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายวงศ์กรด พานวงศ์)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
(นายวงศ์กรด พานวงศ์)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407
นายกอง เริ่มรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเขือง
โทร : 081-8716407