messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาววัชราพร รังคะราษฎร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นางสาวจีราภรณ์ โคตรเครื่อง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางฌานิกา คูสว่างวงศ์)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(นายสมพร ยันตะพันธ์)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวชิระ กอธวัช)
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
(นายวิมาน พันธะสา)
คนงานประจำรถขยะ
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมสัก แสนโคตร)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสาทิตย์ แสนอินทร์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายสมพัต แก้วกุล)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบญุจันทร์ กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทองมี บุญตาวัน)
คนงานประจำรถขยะ
(นายณรงค์ชัย กาสินพิลา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายวงศ์กรด พานวงศ์)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

× เทศบาลตำบลดอนเขือง