messager
 
เทศบาลตำบลดอนเขือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ดอนเขือง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤชชัย สมบัติดี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายทวีเดช คูณอาจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายประวิน รักษาแสง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายสิทธิชัย เชื้อกุณะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายถนอมศักดิ์ เริ่มรักษ์)
ช่างไม้
(นายพิสมัย ยันตะพันธ์)
ช่างปูน
(นายแสงไกร โพธิ์คำ)
คนสวน

× เทศบาลตำบลดอนเขือง