ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดลอกวัชพืช บริเวณคลองระบายนำ้ ถนน ทล.๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง