ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง