ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ รสจีด ขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำเดือน มีนาคม 2566 (โรงเรียนบ้านสร้างแป้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง