ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๘๕๓๖ สน. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง