ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมเวทีโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง