ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE2.เครื่องพิมพ์ MULTIFUMCTION แบบฉีดหมึก ( พร้อมติดตั้ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง