ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง