ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม และประกอบอาหารกลางวันตามโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง